☰ Menu
Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie
Herb Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie

Poniedziałek 22.10.2018

zaawansowane

Statut szkoły

   Załącznik do Uchwały Nr 4/2007-08/
z dnia 24 października 2007r.    

  Statut Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Publiczne Gimnazjum, zwane dalej „Szkołą” nosi nazwę Gimnazjum Miejskie Nr 1 im.mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie.

2. Szkoła ma siedzibę w Sławnie, ul.Plac Sportowy 1.

3. Szkoła swym zasięgiem obejmuje teren miasta Sławno.

4. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał.

§ 2

1. Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Sławnie.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 3

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wydawanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest roczny plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym” ustalany przez Dyrektora.

3. Wydatki Szkoły finansowane są z budżetu Gminy Miasta Sławno, a dochody Szkoły odprowadzane są w całości na rachunek budżetu Gminy.

4. Szkoła może gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym środki specjalne pochodzące ze spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej.

§ 5

1. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dla osób zatrudnionych w Szkole.

2. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie Karty Nauczyciela.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

1. Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia.

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa oraz pedagoga.

4. Szkoła rozwija uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów oraz rodziców.

5. Szkoła organizuje konsultacje indywidualne nauczycieli oraz może organizować zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką.

6. W Szkole obowiązuje uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do Statutu.

§ 7

W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności: 
  1) umożliwia zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły, 
  2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
  3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowych i konkursów, 
  4) zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
  5) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego poprzez organizowanie klas o rozszerzonym programie z wychowania fizycznego oraz warunki do kształcenia języka obcego w rozszerzonym wymiarze w ramach „euroklasy”.

§ 8

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
 1) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 2) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
 3) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 4) utrzymuje prozdrowotne warunki życia i pracy ucznia oraz nauczyciela,
 5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
 7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
 8) wdraża do dyscypliny i punktualności.

§ 9

1. W zakresie zadań Szkoły profilaktyki szkoła w szczególności:
 1) niesie pomoc uczniom z rodzin patologicznych,
 2) zapobiega zachowaniom ryzykownym wśród uczniów,
 3) zwiększa umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 4) ukazuje zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia,
 5) propaguje zdrowy styl życia,
 6) wskazuje pożądane wzorce zachowań,
 7) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej i terapeutycznej uczniom oraz rodzicom,
 8) prowadzi zajęcia w ramach programów profilaktycznych.

2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

3. Szkoła opracowuje, w postaci odrębnego dokumentu, procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń uczniów przestępczością i demoralizacją oraz współpracy z instytucjami wspomagającymi utrzymanie bezpieczeństwa na terenie Szkoły.

§ 10

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
 1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
 1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia.
 2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

§ 11

Szkoła jest obowiązana do:
1) udzielania uczennicy będącej w ciąży urlopu oraz wszelkiej pomocy do ukończenia przez nią nauki,
2) uznawania za nieobecność usprawiedliwioną nieobecności uczennicy na zajęciach szkolnych związanych z jej sytuacją spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem uznaje się za nieobecność usprawiedliwioną,
3) umożliwienia na wniosek rodziców (opiekunów) uczennicy w ciąży zwolnienia z uczestnictwa w lekcjach z w-fu, plastyki, muzyki i techniki,
4) umożliwienia uczennicy będącej w ciąży na wniosek rodziców (opiekunów) indywidualnego toku nauki,
5) zagwarantowania uczennicy w ciąży indywidualnego traktowania oraz rozpatrywania jej spraw, a także zapewnienia właściwej opieki wychowawczej oraz wsparcia ze strony psychologa i pedagoga.


ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA

§ 12

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

§ 13

Dyrektor kieruje Szkołą oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14

Do obowiązków Dyrektora należy: organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego, prowadzenie polityki kadrowej i gospodarki finansowej, przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, sprawowanie opieki nad uczniami, sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

§ 15

Szczegółowy zakres kompetencji Dyrektora określają przepisy Ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

§ 16

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

§ 17

1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.

2. Zakres kompetencji i obowiązków wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły w zakresie czynności.

§ 18

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. W obradach Rady Pedagogicznej, z głosem doradczym, mogą brać udział także inne zaproszone osoby.

4. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych i regulaminu Rady Pedagogicznej.

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę.

§ 19

1. W Szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.

2. Skład Rady Rodziców, tryb i zasady wyboru jej członków oraz zakres kompetencji określa Ustawa o systemie oświaty oraz uchwalony przez Radę Rodziców Regulamin jej działalności.


3. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły i może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły do jej organów, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 20

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

§ 21

Organy Szkoły współpracują z Dyrektorem, tworzą dobry klimat Szkoły, utrwalają demokratyczne zasady funkcjonowania Szkoły.  


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 § 22

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacyjny,
2) plany i programy pracy,
3) tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
opracowane według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

§ 23

1. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 

2. W pracowniach szkolnych na widocznym miejscu musi znajdować się regulamin określający zasady zachowania się uczniów w pracowni.
 
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a między poszczególnymi godzinami organizuje się przerwy międzylekcyjne 10 minutowe, a po 3 i 6 lekcji 15 minutowe.

4. Jednostkami organizacyjnymi Szkoły są oddziały. Każdym oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

5. Szkoła przyjmuje studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Szkoły, a uczelniami lub ośrodkami kształcenia nauczycieli.

§ 24

1. Szkoła zapewnia uczniom pozalekcyjną opiekę w świetlicy szkolnej.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 1) zapewnienie korzystającym ze świetlicy uczniom opieki wychowawczej,
 2) organizowanie czasu wolnego wychowankom.

3. Zadania, o których mowa w ust. 2 realizuje się poprzez:
 1) prowadzenie zajęć tematycznych w grupach wychowawczych,
 2) organizowanie imprez, wycieczek.

§ 25

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka szkolna jako pracownia interdyscyplinarna uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym - do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.

3. W skład Biblioteki wchodzą:  
  1) wypożyczalnia, 
  2) czytelnia
  3) centrum multimedialne.

4. Z Biblioteki mogą korzystać: 
  1) uczniowie, 
  2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, 
  3) rodzice, 
  4) inne osoby - za zgodą Dyrektora.

5. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

6. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

7. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:  
 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 2) wypożyczanie książek,
 3) prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 4) prowadzenie czytelni i doradztwo czytelnicze.

8. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

9. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej oraz Regulamin Korzystania z Informacyjnego Centrum Multimedialnego.

§ 26

Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły mogą korzystać ze stołówki prowadzonej przez ajenta z uwzględnieniem pierwszeństwa przed innymi osobami. 

ROZDZIAŁ V

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH 
I OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY.

 § 27

Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły odpowiada Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

§ 28

W celu realizacji swoich zadań Rada Pedagogiczna powołuje zespoły przedmiotowe oraz zespoły tematyczne.

§ 29

1. Zespoły przedmiotowe obejmują przedmioty humanistyczne oraz przedmioty matematyczno – przyrodnicze i składają się z nauczycieli danego bloku przedmiotowego.

2. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują w szczególności:
 1) uzgodnienie sposobu realizacji wybranego programu nauczania,
 2) korelowanie treści nauczania przedmiotów,
 3) opracowanie metod badania wyników nauczania,
 4) wyposażenie pracowni przedmiotowych,
 5) przygotowanie testów do badania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz opracowywanie analiz wyników,
 6) wymianę doświadczeń, organizowanie lekcji koleżeńskich,
 7) opracowywanie kryteriów oceniania uczniów i propozycji przedmiotowych systemów oceniania,
 8) analizę wyników egzaminu gimnazjalnego,
 9) współpracę w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych, itd.

§ 30

Zespoły tematyczne powołane są w celu realizacji zadań wychowawczych, związanych z ocenianiem uczniów, doskonaleniem zawodowym nauczycieli, planowaniem pracy Szkoły i diagnozowaniem pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz działań dotyczących poprawy wyników nauczania i wychowania.

§ 31

Zasady oceniania i klasyfikowania zapisane są w dokumencie – Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 32

1. W celu wsparcia realizacji swoich zadań Szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa.

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 
  z Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego,
5) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
7) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych uczniów.

3. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów i rodziców,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych zespołów rady pedagogicznej w działaniach wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

4. Pedagog i psycholog dokumentują swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog i psycholog współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, sądem, policją, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami, stosownie do potrzeb.

§ 33

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie, w szczególności poprzez:
 1) dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym, zatwierdzonym harmonogramem wg następujących zasad:
     a) dyżury zaczynają się o godzinie 07.50, a kończą po ostatniej lekcji w danym dniu

     b) miejscami dyżurów są :budynek główny Szkoły (korytarze, schody, sanitariaty) boisko szkolne, teren przed Szkołą,          korytarze, szatnie w salach gimnastycznych,
     c) nauczyciele dyżurują w wyznaczonych przez Dyrektora sektorach,
     d) nauczyciele zgłaszają Dyrektorowi (wicedyrektorowi) zauważone w czasie dyżuru zagrożenie, którego nie są w stanie sami          usunąć,
     e) każdy nauczyciel zgłasza natychmiast Dyrektorowi fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia          pierwszej pomocy i zapewnienia opieki,
 2) zapewnienie uczniom opieki w czasie zajęć szkolnych polegającej na tym, że:
     a) opiekę nad uczniami w czasie lekcji sprawują nauczyciele przedmiotu,
     b) w czasie przerw uczniowie opuszczają gabinety lekcyjne, które na ten czas są zamykane,
     c) pozostanie na przerwach w pracowniach przedmiotowych uczniów jest możliwe tylko w obecności nauczyciela,
 3) zapewnienie uczniom opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych poprzez sprawowanie jej przez nauczycieli  
 prowadzących te zajęcia.
 4) kontrolowanie przez nauczycieli frekwencji uczniów na zajęciach i reagowanie na nieuzasadnioną nieobecność poprzez       informowanie wychowawcy, pedagoga, rodziców lub Dyrektora.
 5) zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych w godzinach, w      których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły przy założeniu, że:
    a) za teren szkoły rozumie się nie tylko budynek główny Szkoły, sale gimnastyczne, ale również plac przed szkołą oraz boisko         szkolne,

    b) uczeń może opuścić Szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych na pisemną lub telefoniczną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Decyzję podejmuje wychowawca lub inny członek Rady Pedagogicznej.
 6) Zapewnienie opieki uczniom w czasie wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy polegającej na tym, że:
   a) nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczek czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie,
   b) w czasie wyjazdu uczniów na zawody, lub konkursy opiekę nad nimi sprawują wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele,
   c) harmonogram i program wycieczki szkolnej opracowuje kierownik wycieczki, a zatwierdza go Dyrektor,
   d) udział młodzieży w wycieczkach, biwakach itp. wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych),
   e) nauczyciele organizujący wyjścia poza teren Szkoły wpisują je do dziennika lekcyjnego i do specjalnego zeszytu wycieczek znajdującego się w sekretariacie Szkoły.

2. Bezpieczeństwo uczniów i ochrona zdrowia realizowane są w Szkole poprzez:
1) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę motorowerową,
2) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym do szkoły, prowadzenie zajęć świetlicowych, np. w czasie nieobecności, choroby nauczyciela,
3) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) monitoring wizyjny, który rejestruje zdarzenia na terenie Szkoły,
5) respektowanie regulaminów pracowni przedmiotowych, z którymi nauczyciele zapoznają uczniów na początku każdego roku szkolnego,
6) zakaz przynoszenia przez uczniów do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych, picia alkoholu, używania środków odurzających, palenia papierosów, zapraszania do Szkoły osób postronnych,
7) współpraca z Powiatową Komendą Policji obejmująca:
a) spotkania tematyczne młodzieży z udziałem policjantów, kuratorów sądowych dotyczące odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości,
b) informowanie Policji o zdarzeniach na terenie Szkoły mających znamiona przestępstw, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży,
c) wspólny – Szkoły i Policji udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich,
8) spotkania pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, nauczycieli z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją młodzieży w środowisku lokalnym,
9) niedopuszczenie do zakłóceń porządku lekcji poprzez zamykanie budynku Szkoły w czasie prowadzenia zajęć:
a) ze względu na bezpieczeństwo na terenie Szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich,
b) zakaz ten nie dotyczy przypadków wynikających z charakteru pracy Szkoły, np. wizyty rodziców, interesantów, itp.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 34

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez: 
  a) realizację obowiązujących programów nauczania, 
  b) stosowanie właściwych metod nauczania, 
  c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
  d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 
  e) właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej, 
  3) dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, 
4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 
5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
6) podejmuje doskonalenie zawodowe obejmujące całokształt jego pracy, ze szczególny uwzględnieniem potrzeb szkoły. 

3. Nauczyciel w ramach ustalonego dla niego czasu pracy, który nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, obowiązany jest realizować inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych 
i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.  

4. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

5. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej.

6. Nauczycieli obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 35

Nauczyciele mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,
2) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
3) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami własnymi i Szkoły,
4) wyboru programu nauczania i podręcznika, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyboru metod jego realizacji,
5) zapewnienia właściwych warunków pracy.

§ 36

Nauczyciele mają obowiązek:
1) stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów, dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i między zajęciami,
2) kierowania się dobrem uczniów, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia,
3) bezstronnego, obiektywnego oceniania oraz sprawiedliwego, z szacunkiem i życzliwością traktowania wszystkich uczniów,
4) jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania im i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,
5) udzielania uczniom wsparcia i pracy w zespołach Rady Pedagogicznej,
6) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej.

§ 37

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
  2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
  1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
  2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
  a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
  b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
  3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z wytycznymi zawartymi Wewnątrzszkolny System Oceniania, 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń   szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 
  5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 
  a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
  b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach, 
  c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 
  6) współpracuje z pedagogiem i psychologiem świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań  i szczególnych uzdolnień uczniów. 

§ 38

1. Szkoła zatrudnia pracowników administracyjnych na stanowiskach:  
1) sekretarka,
2) księgowa,
3) referent do spraw kadrowych.

2. Szkoła zatrudnia pracowników obsługi na stanowiskach:
1) sprzątaczki,
2) szatniarki,
3) woźnego, konserwatora.

3. Zakres obowiązków i przydział czynności pracowników administracyjnych oraz obsługi określa Dyrektor Szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VII

RODZICE

§ 39

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
1) ogólne spotkania wychowawców klas z rodzicami (opiekunami) przynajmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego,
2) indywidualne rozmowy nauczycieli i wychowawców z rodzicami (opiekunami),
3) utrzymywanie stałego kontaktu poprzez „Dzienniczek ucznia”, gdzie wpisywane są uwagi o zachowaniu oraz otrzymywanych przez ucznia ocenach,
4) utrzymywanie stałego kontaktu rodziców (opiekunów) z pedagogiem szkolnym
5) udział rodziców (opiekunów) i nauczycieli w przygotowaniu zabaw klasowych, wycieczek, wyjść do kina, teatru, itp.

§ 40

Rodzice mają prawo w szczególności do:
1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
2) zapoznania się ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami tak, jak określają przepisy,
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, w tym porad pedagoga lub psychologa, uzyskiwania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce i zachowaniu,
4) uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora Szkoły informacji o nagradzaniu lub ukaraniu dziecka,
5) działalności w Radzie Rodziców,
6) wyrażenia opinii o pracy Szkoły statutowym organom Szkoły,
7) odwołania się w sprawach spornych do statutowych organów Szkoły,
8) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka lub rodziny,
9) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły.

§ 41

Do obowiązków rodziców należy:
1) zapewnienie regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
2) dopilnowanie i zadbanie, by ich dzieci były zdyscyplinowane, wykazywały chęć oraz właściwy stosunek do szkolnych obowiązków i uczestniczyły w życiu szkoły,
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
4) zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi do szkoły i powrotu do domu, 
5) systematyczna współpraca ze Szkołą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, w szczególności odnośnie ewentualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,
6) systematyczny kontakt z wychowawcą, według potrzeb i przyjętych form,
7) usprawiedliwianie każdej nieobecności dziecka w Szkole według przyjętych w Statucie zasad,
8) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko w mieniu szkolnym i naprawianie lub pokrywanie strat wyrządzonych przez ucznia,
9) zapewnienie właściwego wyglądu i stroju dziecka,
10) uczestnictwo w zebraniach klasowych,
11) poświęcanie swojego czasu i uwagi nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki Szkoły ukierunkowane na osiąganie celów nauczania i wychowania,
12) informowanie wychowawcy w sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie ucznia.

 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE

§ 42

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje Dyrektor.

3. Do pierwszej klasy gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkujących w obwodzie Szkoły,
2) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem Szkoły.

4 . Jeżeli liczba kandydatów spoza rejonu jest większa niż liczba wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się wg kryteriów:
1) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( z przedmiotów nauczania i zachowania),
2) wynik sprawdzianu szkoły podstawowej,
3) sukcesy w konkursach, zawodach sportowych, itp.

5. W przypadku wyrównanych wyników pierwszeństwo przyjęcia kandydatów spoza rejonu mają : sieroty, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dzieci z rodzin zastępczych oraz te, którym to prawo przysługuje na podstawie odrębnych przepisów.

6. Przyjęcie do szkoły ucznia spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 

7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej oraz niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, podania rodziców i odpisu arkusza ocen wydanego przez  szkołę, z której uczeń odszedł. Przepisy ust.3-5 stosuje się odpowiednio.

8. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

9. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń może:
 1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
 2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

10. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego innego niż nauczanego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez Dyrektora.

11. Wszyscy kandydaci do gimnazjum muszą dostarczyć następujące dokumenty:
 1) świadectwo ukończenia klasy VI
 2) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

§ 43

Przyjęcie ucznia do prowadzonych przez Szkołę klas usportowionych oraz klas z rozszerzonym językiem niemieckim (euroklasa) następuje według zasad określonych w § 42 z uwzględnieniem poniższych kryteriów z zastrzeżeniem, że zakwalifikowanie ucznia do powyższych klas wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów). Ostateczną decyzję o wpisaniu ucznia na listę tych klas podejmuje Dyrektor.

§ 44

Do klas usportowionych uczniowie są kwalifikowani przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły na podstawie następujących kryteriów:
1) celująca lub bardzo dobra ocena z wychowania fizycznego,
2) udział w zawodach sportowych,
3) zaliczenie z wynikiem pozytywnym prób sprawnościowych,
4) rekomendacja nauczyciela wychowania fizycznego szkoły podstawowej.

§ 45

Do klasy z rozszerzonym językiem niemieckim (euroklasa) uczniowie są kwalifikowani przez nauczycieli języka niemieckiego Szkoły na podstawie następujących kryteriów:
1) pomyślne napisanie testu diagnostycznego w macierzystej szkole podstawowej przygotowanego przez nauczyciela Szkoły, na odpowiednio ustalonym poziomie,
2) uzyskanie, co najmniej, dobrej oceny z języka niemieckiego na I semestr w klasie szóstej,
3) uczestnictwo w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach języka niemieckiego,
4) posiadanie predyspozycji do nauki języka niemieckiego, wykazywanie zainteresowania językami obcymi,
5) rekomendacja nauczyciela szkoły podstawowej.

§ 46

1. Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.

2. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.

3. Dyrektor sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

4. Szczegółowe ustalenia odnośnie realizacji obowiązku szkolnego są zawarte w odrębnych przepisach. 

§ 47

1. Każda nieobecność ucznia w Szkole winna być usprawiedliwiona.

2. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w Szkole na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby (informacji) rodzica lub opiekuna.

§ 48

1. Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP, przepisów oświatowych, niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych.

2. Uczeń ma w szczególności prawo do: 
  1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
  2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających 
  bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
  psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
 3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 
  przepisami, 
 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -
  wychowawczym, 
 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 
  szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra 
  innych osób, 
 6) rozwijania zainteresowań i zdolności, 
 7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów  
  kontroli postępów w nauce, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 
  Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania, 
 8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
 9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego 
  i zawodowego, 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
  księgozbioru biblioteki, zajęć pozalekcyjnych, 
11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania 
  się w organizacjach działających w Szkole, 
12) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych 
  wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania.

§ 49

1. Od naruszenia praw ucznia przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun) w terminie 7 dni od daty stwierdzenia naruszenia praw ucznia.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

§ 50

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 
  1) systematycznego uczęszczania do Szkoły 
  2) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów i zasad właściwego zachowania się, 
  3) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 
  4) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych 
  i w życiu Szkoły, 
  5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 
  6) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
  7) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 
 8) przeciwstawiania się przejawów wulgarności i brutalności,
 9) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi,
10) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
11) szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych,
12) odpowiedzialności za własne życie zdrowie i higienę,
13) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
14) szanowania mienia własnego i cudzego,
15) nie oddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkolne,  
16) usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w szkole.

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków, środków pobudzających i wyrobów tytoniowych.  

§ 51

Ustala się następujące zasady właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów:
1) prawidłowa postawa w czasie uczestnictwa w lekcji,
2) stosowanie form grzecznościowych i odpowiedniego słownictwa podczas rozmowy z nauczycielami i pracownikami szkoły oraz koleżankami i kolegami,
3) wykonywanie poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły,
4) nie spóźnianie się na zajęcia szkolne,
5) nie przeszkadzanie słowne i czynne w prowadzeniu lekcji, zajęć dodatkowych,
6) zakaz jedzenia, picia, żucia gumy, itp. podczas lekcji, z wyłączeniem wskazań lekarskich,
7) nie używanie w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych urządzeń elektronicznych, o ile nauczyciel nie wyrazi zgody, takich jak: dyktafonu, laptopu, mp-3, mp-4, iPOD itp.

§ 52

1. Ucznia obowiązuje:
 1) strój galowy noszony w czasie uczestnictwa w uroczystościach i wydarzeniach takich jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, egzamin gimnazjalny i innych uznanych przez szkołę, a obejmujących:
 a) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka,
 b) dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie o klasycznym kroju, ciemna marynarka lub sweter, biała koszula.
 2) strój codzienny.

2. Strój ucznia powinien być w stosownych kolorach, a spodnie lub spódnica posiadać stosowną długość.

3. Ubiór ucznia, noszony na codzień, winien być czysty i schludny.

4. Fryzura ucznia, powinna mieć charakter naturalny, bez koloryzacji czy zmiany struktury włosa. Długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcjach.

5. Zabrania się stosowania makijażu, a paznokcie nie mogą być nienaturalnie zdobione.

6. Uczeń powinien przestrzegać higieny osobistej i ubierać się bez przesadnych ozdób.

7. Zabrania się uzupełniania stroju uczniowskiego elementami związanymi z subkulturami, elementami prowokującymi i wywołującymi agresję.

8. Nie zezwala się na noszenie wewnątrz Szkoły czapek i innych nakryć głowy (wyjątek stanowią względy zdrowotne).

9. Okrycie wierzchnie powinno być zostawiane w szatni lub w szafkach uczniowskich.

§ 53

1. W budynkach Szkoły i sali sportowej OSiR zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych podczas: zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw śródlekcyjnych.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą pracowników Szkoły, uczeń ma prawo skorzystania w budynkach Szkoły lub sali OSiR w każdym czasie z telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

3. Uczeń nie przestrzegający postanowień zawartych w ust.1 przekazuje telefon do depozytu Dyrektorowi, który zabezpiecza aparat w podpisanej, zaklejonej, ostemplowanej kopercie i oddaje osobiście rodzicom/opiekunkom.

4. Nieprzestrzeganie postanowień w ust. 1 będzie miało wpływ na ocenę zachowania ucznia.

§ 54

1. Ucznia można nagrodzić za: 
1) rzetelną naukę, wzorową postawę i wysoką kulturę osobistą,
2) godne reprezentowanie Szkoły,
3) prace wykonane na rzecz klasy, Szkoły, miasta,
4) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
5) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej.
  
2. Nagrodami, którymi można nagrodzić ucznia są: 
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, 
3) list gratulacyjny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców, 
4) dyplom uznania Dyrektora, 
5) nagroda rzeczowa wychowawcy lub Dyrektora.
 
3. Na zakończenie roku szkolnego przyznaje się dla uczniów następujące nagrody:
1) dla klas I i II:
a) Primus Inter Pares,
b) Złoty Medal Ucznia,
c) Wzorowy Uczeń,
d) Mistrz Ortografii,
e) Mistrz Liczydła.
2) dla absolwentów Szkoły:
a) im. Patrona Szkoły ( I, II i III stopnia),
b) Dyrektora Szkoły,
c) Mistrz Wiedzy,
d) Mistrz Przedmiotu,
e) Najlepszy Sportowiec,
f) Wzorowy Absolwent,
g) Najsympatyczniejszy Absolwent/Absolwentka.
   
4. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

5. Szczegółowe zasady przyznawania nagród, o których mowa w §54 ust. 3, określa  Regulamin Przyznawania Nagród.

6. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
 
8. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

§ 55

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności wobec uczniów niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w Szkole, uczeń może zostać ukarany:  
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) pozbawieniem przywilejów ucznia, 
3) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 
4) upomnieniem lub naganą Dyrektora, 
5) pozbawieniem funkcji pełnionych na forum Szkoły, 
6) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
7) przeniesieniem do równoległej klasy na terenie Szkoły,
8) obniżenie oceny zachowania do nagannej włącznie,
9) przeniesieniem do innej szkoły,
10) naprawą przez ucznia wyrządzonych szkód lub poniesieniem kosztów naprawy,
11) dodatkową praca społeczną na rzecz Szkoły.
12) skreśleniem z listy uczniów także w trakcie roku szkolnego osoby, która ukończyła 18 lat.

2. Uczeń, który swoim postępowaniem wyrządził krzywdę innym osobom jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

3. Przeniesienie do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) jeżeli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary,
2) jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich takich jak: pobicie, wyłudzanie pieniędzy itp.,
3) za notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji.

4. Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, w przypadkach szczególnie drastycznych czynów i zachowań ucznia będących w sprzeczności ze Statutem Szkoły i przepisami szczególnymi, z których wynikają obowiązki ucznia.

5. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:
1) zagrożenie zdrowia i życia dla innych uczniów bądź pracowników,
2) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie środków psychoaktywnych,
3) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na wycieczkach i imprezach organizowanych przez Szkołę,
4) stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub pracowników Szkoły,
5) znaczące utrudnianie prowadzenia zajęć szkolnych.

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

7. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4, nakłada Dyrektor. 

8. O nałożonej karze informuje się rodziców. 

9. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o karze.
 
10. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

11. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 56

Szkoła używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 57

Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w formie nowelizacji uchwalonej w trybie przewidzianym dla uchwalania statutu.

Wytworzył:
Udostępnił:
administrator .
(2010-04-14 14:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
administrator .
(2010-04-15 12:47:11)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X