☰ Menu
Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie
Herb Gimnazjum Miejskie Nr 1 w Sławnie

Poniedziałek 22.10.2018

zaawansowane

Regulamin Stypendium

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2005-06/
Dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1
w Sławnie

 
 
 
 
REGULAMIN
 
UDZIELANIA STYPENDIUM
ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
 GIMNAZJUM MIEJSKIEGO Nr 1 im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO
w SŁAWNIE
 
 
ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
  1. Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im.mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie.
  2. Stypendium może być przyznane za:
1)      wyniki w nauce,
2)      osiągnięcia sportowe.
 
§ 2
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)      stypendium – należy przez to rozumieć stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
2)      gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum Miejskie Nr 1 im.mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie,
3)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gimnazjum Miejskiego Nr 1 im.mjra Henryka Sucharskiego w Sławnie,
4)      komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć powołaną przez dyrektora w Gimnazjum komisję stypendialną,
5)      ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228, poz.2255 ze zm.),
6)      kwocie bazowej – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
 
 
ROZDZIAŁ II
 
OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA STYPENDIUM
 
 
§ 3
 
Osobami uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie klas I – III Gimnazjum.
 
§ 4
 
Warunkiem ubiegania się o:
2) stypendium za wyniki w nauce, jest uzyskanie przez ucznia średniej ocen w półroczu wynoszącej co najmniej 5,20, która została ustalona przez komisję stypendialną po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz co najmniej dobrej oceny zachowania.
1)      stypendium za osiągnięcia za osiągnięcia sportowe jest uzyskanie przez ucznia wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym i wytypowanie go przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
 
UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM
 
 
§ 5
 
O przyznanie stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki oraz po ukończeniu drugiego semestru nauki.
 
§ 6
 
  1. Wnioski o przyznanie stypendium wychowawcy klas składają komisji stypendialnej w terminie 7 dni od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
  2. Wnioski, o których mowa w ust.1, komisja stypendialna wraz ze swoją opinią, przekazuje dyrektorowi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
  3. Nauczyciele wychowania fizycznego przekazują wykaz uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym wraz z podaniem ich sukcesów sportowych, wychowawcom klas w terminie 3 dni od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
   
 
 ROZDZIAŁ IV
 
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM I JEGO PRZYZNAWANIE.
 
§ 7
 
 
Wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
§ 8
 
Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce:
1) od 60% do 100% kwoty bazowej – gdy uczeń uzyskał średnią ocen od 5,20 – 5,35,
2) od 101% do 150% kwoty bazowej – gdy uczeń uzyskał średnią ocen od 5,36 – 5,50,
3) od 151% - 200% kwoty bazowej – gdy uczeń uzyskał średnią ocen
    powyżej 5,50
  
§ 9 
 
Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:
1)      od 60% do 100% kwoty bazowej – gdy uczeń uzyskał osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzyszkolnym     o zasięgu powiatowym,
2)      od 101% do 150% kwoty bazowej – gdy uczeń zajął miejsca 1 – 3 we współzawodnictwie sportowym o zasięgu rejonowym,
3)      od 151% do 200% kwoty bazowej – gdy uczeń zajął miejsca 1 – 6 we współzawodnictwie sportowym o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

§ 10
 
W przypadku spełnienia przez ucznia warunków do otrzymania stypendium jednocześnie za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przysługuje mu jedno stypendium w wysokości wyższej, a w przypadku, gdy uczeń spełnia warunki do otrzymania dwóch stypendiów w tej samej wysokości przysługuje mu jedno stypendium w wysokości maksymalnej w danej grupie.
 
§ 11
 
  1. Stypendium przyznaje dyrektor Gimnazjum, określając zgodnie z § 8 - § 10 niniejszego Regulaminu, jego wysokość, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  2. Przyznanie stypendium, o którym mowa w ust.1 następuje w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 
§ 12
 
Przyznanie stypendium następuje po ukończeniu pierwszego oraz drugiego semestru nauki w terminie do 30 dni od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
 
 § 13
 
  1. W przypadku, gdy ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium, przewyższa ilość środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły, stypendium zostanie przyznane uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i uzyskali najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym.
  2. W przypadku, gdy ilość uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen i jednakowe najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym, przewyższa środki przyznane na ten cel w budżecie szkoły, stypendium zostanie przyznane uczniom klas programowo najwyższych.
  
 
ROZDZIAŁ V
 
Postanowienia końcowe.
 
 
§ 14
 
Stypendium zostanie wypłacone rodzicom (opiekunom) uczniów w gimnazjum
 
 
§ 15
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania odpowiednie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty.
 
 
§ 16
 
Przyznanie stypendium za I semestr roku szkolnego 2005/2006 nastąpi od 10.03.2006r.
 
 
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
administrator .
(2010-12-03 20:46:00)
Ostatnio zmodyfikował:
administrator .
(2010-12-03 21:05:52)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X